REGULAMIN CAMPUSAI

§1. OGÓLNE WARUNKI

 1. CampusAI to rewolucyjna platforma edukacyjna, demokratyzująca dostęp do sztucznej inteligencji i czyniąca ją dostępną dla każdego, dostępna pod adresem: https://campusai.pl/ („Platforma”). Platforma oferuje indywidualną ścieżkę rozwoju dopasowaną do każdego poziomu i tempa nauki oraz możliwość zbierania doświadczeń w projektach koordynowanych przez doświadczony zespół.
 2. Informacje na temat naszej misji, wizji oraz organizacji znajdziesz w serwisie https://campusai.pl/ („Serwis”). W ramach Serwisu umożliwiamy przeglądanie strony internetowej i korzystanie z usług elektronicznych oraz przejście do Platformy
 3. W Regulaminie określamy zasady korzystania z Platformy. Postanowienia Regulaminu mają zastosowanie do usług świadczonych w jej ramach przez Campus AI P.S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska, NIP: 5273051714, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS: 0001030100, wysokość kapitału akcyjnego: 1.000,00 zł („My” lub „CampusAI”) na rzecz Użytkowników. Regulamin określa w szczególności rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną.
 4. Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniższe znaczenie:

§2. KORZYSTANIE Z PLATFORMY

 1. Platforma przeznaczona jest dla Użytkowników. Zawrzeć Umowę, w przypadku Użytkowników będących osobami fizycznymi, mogą osoby z pełną zdolnością do czynności prawnych. W przypadku osób z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych (np. poniżej 18 roku życia), zawarcie Umowy możliwe jest jedynie po uzyskaniu zgody przedstawiciela ustawowego (np. rodzica). CampusAI może zażądać przedstawienia takiej zgody.
 2. Aby korzystać z Platformy, środowisko Użytkownika musi spełniać Wymogi Techniczne. Jeżeli Produkt nie jest zgodny z Regulaminem lub Regulaminem Dodatkowym, Użytkownik będzie współpracował z CampusAI w celu weryfikacji, czy taki brak zgodności Produktu wynika z cech środowiska cyfrowego Użytkownika. Taka współpraca następuje w rozsądnym zakresie - przy zastosowaniu jak najmniej uciążliwych środków technicznych.
 3. Aby korzystać z pełnego zakresu funkcjonalności Platformy, jesteś zobowiązany do zapoznania się z Kursem dostępnym w ramach Przestrzeni Collaboration Center, tj. „Poznaj Campus AI”. W przypadku zdobycia wyższych Rang, odblokowany zostaje dostęp do kolejnych Przestrzeni i Kursów.
 4. CampusAI nie udziela wsparcia technicznego związanego z Platformą, chyba że wskazano inaczej. Produkty dostarczane są w najnowszej dostępnej wersji, bez konieczności podjęcia dodatkowych działań ze strony Użytkownika celem ich aktualizacji.
 5. Aktualne informacje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem usług świadczonych drogą elektroniczną dostępne są po skontaktowaniu się z CampusAI. Jesteś zobowiązany do podania prawdziwych i poprawnych danych oraz ochrony ich przed nieautoryzowanym dostępem. W ramach dostępnych na Platformie ustawień Konta, jako Użytkownik możesz modyfikować dane swojego Konta.
 6. W ramach Platformy zabronione jest wprowadzanie jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności niedozwolonych danych do Platformy (złośliwe oprogramowanie, w tym boty, wirusy, oprogramowanie szpiegujące, łamiące hasła, kody szyfrujące, „robaki” itp.), a także naruszających prawa osób trzecich (np. dobra osobiste lub prawa autorskie).
 7. Możesz się z nami skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail info@campusai.pl.
 8. Opcjonalnie, możesz skorzystać także w ramach Serwisu z Produktów, które nie wymagają Konta, tj.:

§3. WARUNKI DOSTĘPU DO PRZESTRZENI

 1. Możesz zakupić dostęp do Przestrzeni oferowanych w ramach Platformy przez okres wskazany w Cenniku w ramach wybranego Pakietu Dostępowego.
 2. Dostęp do Przestrzeni wymaga założenia Konta. Możesz mieć tylko jedno Konto.
 3. Proces założenia Konta i uzyskania dostępu do Przestrzeni może mieć różne formy. Zazwyczaj polega on na:
 4. Do założenia Konta może dojść również poprzez zakup w Sklepie lub w poprzez procedurę opisaną w ramach Platformy – właściwe odnośniki i instrukcje znajdują się w odpowiednich zakładkach w Sklepie lub Platformie.
 5. Dokonanie płatności skutkuje założeniem Konta i zawarciem Umowy. Brak dokonania płatności w terminie 3 dni skutkuje automatycznym rozwiązaniem Umowy.
 6. CampusAI potwierdzi zawarcie Umowy poprzez wysłanie wiadomości e-mail na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 7. Dostęp do Konta możliwy jest przez okres obowiązywania Umowy.
 8. W ramach Platformy, po zalogowaniu się do Konta, dostępne są następujące sekcje:
 9. Uzyskanie dostępu do Przestrzeni wymaga akceptacji odpowiedniego Regulaminu Dodatkowego oraz uzyskania odpowiedniej ilości punktów oraz Rangi. Szczególne warunki korzystania z Przestrzeni oraz uzyskania do nich dostępu określone są w danym Regulaminie Dodatkowym.
 10. Do korzystania z niektórych Przestrzeni, będziesz musiał zainstalować dodatkowe narzędzia, takie jak AI PromptBook lub uzyskać dostęp do usług osób trzecich. Niezbędne informacje znajdziesz w odpowiednim Regulaminie Dodatkowym.
 11. Możesz w każdej chwili zakończyć korzystanie z Platformy, Produktu, w tym z wybranej Przestrzeni w sposób opisany w §9 i §10 Regulaminu.

§4. PŁATNOŚCI

 1. Użytkownik może dokonać jednorazowej płatności za Pakiet Dostępowy lub dokonywać płatności cyklicznych w dostępnych i wybranych Okresach Rozliczeniowych.
 2. Opłaty mogą być dokonane tylko za pośrednictwem płatności internetowej w jednej nieprzerwanej sesji. W celu dokonania płatności zostaniesz przekierowany z Platformy na zewnętrzną stronę operatora płatności. Płatności mogą być dokonywane online za pomocą kart płatniczych i wymagają podania na rzecz operatora płatności - numeru karty, daty ważności i kodu CVC.
 3. Potwierdzenie płatności zostanie wysłane na adres e-mail podany w procesie rejestracji Konta.
 4. CampusAI współpracuje z dostawcami usług płatniczych, aby zaoferować Użytkownikowi najwygodniejsze metody płatności i zapewnić bezpieczeństwo informacji o płatnościach. Możemy aktualizować metody płatności na podstawie informacji przekazanych przez naszych dostawców usług płatniczych. Więcej informacji można znaleźć w Polityce prywatności dostępnej tutaj.
 5. Po zaakceptowaniu wszystkich danych zakupu (w tym rodzaju Pakietu Dostępowego i całkowitej kwoty płatności), po kliknięciu przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia na Pakiet Dostępowy, nastąpi automatyczne przeniesienie do strony internetowej płatności.
 6. Wystawimy na Twoją rzecz fakturę (jeśli podasz swój NIP) lub inne właściwe dokumenty księgowe w związku z zawarciem i realizacją Umowy. Wyrażasz zgodę na otrzymywanie od nas faktur drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany podczas rejestracji Konta.

§5. REKLAMACJE

 1. Masz prawo do złożenia reklamacji w związku z działaniem Serwisu, Platformy lub Produktu. W tym celu możesz się z nami skontaktować wysyłając wiadomość na adres e-mail info@campusai.pl lub adres pocztowy ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska.
 2. W ramach reklamacji zalecamy podanie co najmniej imienia i nazwiska, firmy (jeśli ma zastosowanie), adresu e-mail oraz powodu złożenia reklamacji. W przypadku stwierdzenia, że reklamacja nie zawiera wystarczających informacji, przed udzieleniem odpowiedzi na reklamację, zwrócimy się do Ciebie o podanie dodatkowych danych.
 3. Jeśli jesteś Konsumentem, odpowiemy na Twoją reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, natomiast jeśli jesteś Przedsiębiorcą termin rozpatrzenia reklamacji wynosi zwykle 30 dni. Odpowiedź na złożoną reklamację przekażemy na podany przez Ciebie adres e-mail.
 4. Po rozpatrzeniu reklamacji poinformujemy Cię o sposobie jej rozpatrzenia. Jeśli jesteś Konsumentem i nie wyślemy odpowiedzi w terminie wskazanym w ust. 3 powyżej, reklamację uznaje się za rozpatrzoną pozytywnie.

§6. OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Kopiowanie zdjęć i innych materiałów graficznych, a także drukowanie jakichkolwiek tekstów dostępnych w ramach Serwisu lub Platformy lub ich publikacja w Internecie bez naszej uprzedniej zgody lub zgody osoby trzeciej posiadającej odpowiednie prawa autorskie, są zabronione.
 2. Jakiekolwiek wykorzystanie wyżej wymienionych materiałów bez naszej uprzedniej zgody lub zgody osoby trzeciej posiadającej odpowiednie prawa autorskie jest niezgodne z prawem i może stanowić podstawę do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko osobie prowadzącej takie działania.
 3. Wyrażasz zgodę (zezwolenie) na korzystanie przez nas z Twoich utworów lub wizerunku, a także wszelkich wytworów stworzonych za pośrednictwem Platformy i Produktów - jeżeli zamieścisz je na Platformie lub jeżeli wygenerujesz jakiekolwiek wytwory w trakcie korzystania z Platformy lub Produktów („Treści”) - w ramach Platformy oraz w naszych materiałach marketingowych w celu informowania o działalności Platformy i dalszego jej rozwoju. W związku z tym udzielasz nam, na czas nieoznaczony, niewyłącznej licencji (upoważnienia), bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z Treści, w następujący sposób (i) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy lub części przekazanych Treści, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; (ii) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie i udostępnianie Treści w sieci Internet lub Intranet; (iii) dokonywanie skrótów, cięć, modyfikacji oraz tłumaczeń; (iv) łączenie fragmentów Treści z innymi utworami; (v) używanie i korzystanie z Treści w całości oraz z ich pojedynczych elementów.

§7. ZASADY SZCZEGÓLNE DOT. KORZYSTANIA Z PLATFORMY

 1. Udzielamy Ci ograniczonej, niewyłącznej, niezbywalnej licencji na dostęp i przeglądanie Produktów, za które uiściłeś wszystkie wymagane opłaty, wyłącznie w celach osobistych, niekomercyjnych, edukacyjnych za pośrednictwem Platformy, zgodnie z Regulaminem oraz wszelkimi warunkami lub ograniczeniami związanymi z poszczególnymi Produktami.
 2. Dostęp do Platformy i Produktów ma charakter:
 3. Dostęp do Platformy upoważnia do wykonywania wyłącznie następujących działań:
 4. Zakres korzystania z Platformy oraz z Produktów, ograniczony jest celami i treścią Regulaminu oraz korzystaniem z nich w sposób zgodny z ich przeznaczeniem, instrukcjami użytkowania oraz udostępnionymi funkcjonalnościami. W żadnym wypadku udzielenie dostępu nie oznacza przeniesienia jakichkolwiek praw własności intelektualnej przysługujących nam, w tym praw do logotypów, projektów, interfejsów API, kodu źródłowego, a także know-how.
 5. Wszelkie prawa, tytuły i udziały w Platformie, obecnych lub przyszłych Produktach, interfejsach API, bazach danych oraz treściach, są i pozostają wyłączną własnością CampusAI i jego licencjodawców. Platforma chroniona jest prawami autorskimi, znakami towarowymi i innymi prawami własności intelektualnej. Użytkownik nie ma prawa do wykorzystywania nazwy CampusAI ani żadnego ze znaków towarowych, logo, nazw domen i innych oznaczeń odróżniających CampusAI. Wszelkie uwagi, komentarze lub sugestie, które Użytkownik może przekazać w odniesieniu do CampusAI, są całkowicie dobrowolne i będziemy mogli je wykorzystać w sposób, który uznamy za stosowny i bez żadnych zobowiązań wobec Użytkownika.
 6. W przypadku naruszenia warunków Regulaminu, w tym w szczególności zasad dostępu do Platformy, wezwiemy Cię do zaniechania naruszenia lub do usunięcia skutków takiego naruszenia, wyznaczając na to termin nie krótszy niż 7 dni. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu lub braku możliwości usunięcia skutków naruszenia, mamy prawo do zablokowania Ci dostępu do Platformy, w tym Konta lub do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia) i zaprzestania dostarczania Produktów.
 7. Mamy prawo do zablokowania Ci dostępu do Platformy lub Produktów lub też do wypowiedzenia Umowy i zaprzestania świadczenia usług ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania terminu wypowiedzenia) w szczególności:
 8. Nie nabywasz żadnych praw do Platformy i Produktów, z wyjątkiem określonych w Regulaminie, w szczególności nie przysługuje Ci prawo do wykonywania praw zależnych (zmiany Platformy, Produktów, ich opracowania itp.) ani jakiekolwiek prawo do kodu źródłowego.
 9. Nie jesteś w szczególności uprawniony do:
 10. Udzielenie dostępu nie wiąże się z przeniesieniem własności żadnego egzemplarza Platformy, Produktów ani nośników.
 11. Zastrzegamy sobie prawo do cofnięcia każdej licencji/upoważnienia na dostęp i korzystanie z dowolnych Produktów w dowolnym momencie w przypadku, gdy będziemy zobowiązani do zablokowania dostępu do treści z powodów prawnych, na przykład jeśli Produkty będą przedmiotem roszczenia z tytułu praw autorskich.
 12. Wszelkie informacje, które uzyskasz w związku z korzystaniem z Platformy czy Produktów nie mogą być:

§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. CampusAI ponosi odpowiedzialność przewidzianą przez prawo za zgodność Platformy i Produktów z Regulaminem.
 2. Nasze Produkty oferowane są wyłącznie w celach informacyjnych i CampusAI nie udziela żadnych gwarancji z nimi związanych. Produkty nie mają służyć jako wskazówki, rekomendacje czy narzędzia do uzyskiwania jakichkolwiek porad (np. prawnych, medycznych). Podejmowanie jakichkolwiek działań na podstawie otrzymanych wyników z wykorzystaniem Produktów jest dobrowolne i dokonywane na własne ryzyko Użytkownika.
 3. W zakresie dozwolonym przez prawo, nie udzielamy gwarancji co do przydatności, niezawodności, dostępności, terminowości, bezpieczeństwa, braku błędów lub dokładności Platformy i Produktów i wyraźnie wyłączamy wszelkie gwarancje lub warunki (wyraźne lub dorozumiane), w tym dorozumiane gwarancje przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw autorskich. Nie udzielamy żadnej gwarancji, że Użytkownik uzyska określone rezultaty w wyniku korzystania z Platformy lub Produktów. Użytkownik korzysta z Platformy i Produktów wyłącznie na własne ryzyko.
 4. Jeśli jesteś Przedsiębiorcą, nie ponosimy wobec Ciebie odpowiedzialności za szkody wynikające z:
 5. Jeśli jesteś Przedsiębiorcą, nasza całkowita odpowiedzialność względem Ciebie w każdym przypadku ograniczona jest do wysokości sumy opłat uiszczonych przez Ciebie w ciągu ostatnich 12 miesięcy, przy czym nasza odpowiedzialność obejmuje jedynie szkody bezpośrednie, a więc jedynie poniesione straty, a nie obejmuje korzyści, które mógłbyś osiągnąć, gdyby szkoda nie nastąpiła. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę lub brak dostępności jakichkolwiek danych wprowadzonych przez Ciebie do Platformy. Nie ponosimy odpowiedzialności za Twoje działania niezgodne z Regulaminem oraz za przypadki niespełnienia przez Ciebie obowiązków prawnych zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem dostarczenia przez Ciebie kompletnych, poprawnych i aktualnych danych.
 7. Żadna Strona nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub wadliwe wykonanie Umowy, jeżeli takie niewykonanie lub wadliwe wykonanie jest wynikiem zaistnienia Siły wyższej.
 8. Nie ponosimy odpowiedzialności wobec Przedsiębiorców za zapewnienie prawidłowego działania Platformy czy Produktów. Nie udzielamy w szczególności żadnych gwarancji dot. Platformy, a rękojmia dot. Platformy i Produktów zostaje wyłączona.

§9. OKRES OBOWIĄZYWANIA, ZMIANA I WYPOWIEDZENIE UMOWY

 1. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.
 2. W przypadku wyboru płatności cyklicznych, płatność za korzystanie z wybranego Pakietu Dostępowego jest dokonywana z góry za każdy Okres Rozliczeniowy najpóźniej w dniu kalendarzowym odpowiadającym dniu, w którym rozpoczął się pierwszy Okres Rozliczeniowy. Na podstawie dokonanej płatności uzyskujesz dostęp do Produktów zgodnie z Regulaminem i wybranym Pakietem Dostępowym. Dostęp do Pakietu Dostępowego jest automatycznie przedłużany, w zależności od wybranej opcji, do czasu aż zdecydujesz się z niego zrezygnować. Jeśli zrezygnujesz z Pakietu Dostępowego w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego, Twój dostęp do Pakietu Dostępowego nie zostanie przedłużony na następny Okres Rozliczeniowy i będziesz mógł korzystać z Pakietu Dostępowego wyłącznie do końca opłaconego Okresu Rozliczeniowego, a Twoja Umowa z końcem takiego Okresu Rozliczeniowego zostanie rozwiązana.
 3. Umowa może zostać przez Ciebie rozwiązana w każdej chwili poprzez usunięcie Konta. W tym celu skontaktuj się z nami poprzez adres e-mail: info@campusai.pl.
 4. W przypadku wyboru płatności w Okresach Rozliczeniowych - jeżeli rozwiązanie Umowy nastąpi w trakcie trwania Okresu Rozliczeniowego, zwrócimy Ci opłatę za niewykorzystaną część Okresu Rozliczeniowego.
 5. W przypadku Konsumentów, możemy zmienić Regulamin albo wypowiedzieć Umowę i usunąć Twoje Konto z zachowaniem 15-dniowego okresu wypowiedzenia z następujących ważnych (uzasadnionych) przyczyn:
 6. W przypadku Przedsiębiorców, możemy zmienić Regulamin lub wypowiedzieć Umowę w każdej chwili, bez podania przyczyny.
 7. Użytkownik nie może cedować ani przekazać praw i obowiązków nabytych na podstawie Regulaminu.
 8. Zmiany do Regulaminu wchodzą z upływem 15 dni od dnia przesłania Konsumentowi informacji o zmianach Regulaminu (za pośrednictwem komunikatów widocznych na Platformie). W przypadku, gdy jesteś Konsumentem i nie akceptujesz nowych postanowień Regulaminu, masz prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 9. Umowa zawierana jest w języku polskim.
 10. Rozwiązanie Umowy skutkuje także rozwiązaniem wszystkich zawartych z Tobą umów określonych poszczególnymi Regulaminami Dodatkowymi.

§10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Masz prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy w przypadku pakietu podstawowego oraz w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy w przypadku pakietu LifeTime (pakiety definiowane zgodnie z Cennikiem). Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Ciebie oświadczenia przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od Umowy, zwrócimy Ci całość dokonanej wpłaty.
 2. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy, możesz przesłać do nas oświadczenie na adres e-mail: info@campusai.pl lub adres pocztowy ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, Polska. Możesz skorzystać z formularza odstąpienia stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy zwrócimy Ci otrzymane od Ciebie płatności, przy użyciu tej samej metody płatności, którą wybrałeś przy płatności za wybrany Pakiet Dostępowy, chyba że wyraźnie zgodzisz się na inną metodę zwrotu, co nie będzie generowało dla Ciebie żadnych dodatkowych kosztów.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy zwrot środków zostanie dokonany bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymaliśmy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Prawem właściwym dla Regulaminu jest prawo polskie. W sprawach nieokreślonych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu pozbawienia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów. W przypadku niezgodności któregokolwiek z postanowień Regulaminu z przepisami prawa kraju zwykłego pobytu Konsumenta, pierwszeństwo mają przepisy tego prawa.
 2. Ewentualne spory, mogące wyniknąć w trakcie realizacji Umowy, będziemy starali się rozstrzygać polubownie, a w przypadku braku rozwiązania polubownego, rozstrzygać je będzie sąd właściwy miejscowo dla naszej siedziby, lub, jeżeli jesteś Konsumentem, sąd właściwy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Jeżeli jesteś Konsumentem, masz prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu możesz np. złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ lub skorzystać z takich sposobów oferowanych przez powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów czy Wojewódzkich Inspektorów Inspekcji Handlowej.
 3. Treść Regulaminu udostępniania jest na odpowiedniej podstronie w ramach Platformy. Użytkownik może treść Regulaminu przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności, w tym może go np. zapisać, zrobić zrzut ekranu lub wydrukować.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 1.11.2023 r.
 5. Następujące załączniki stanowią integralną część Regulaminu:

Załącznik nr 1 do Regulaminu - Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy

Miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

 

Campus AI P.S.A. 

Chmielna 73

00-801 Warszawa

info@campusai.pl

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

Ja___________________niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy o świadczenie usług za pośrednictwem Platformy pod adresem https://campusai.pl/

Data zawarcia umowy___________________

Data otrzymania nabytych usług: ___________________

Numer faktury / numer transakcji z paragonu * ________________________

Numer konta bankowego do zwrotu: ____________________________________

Podpis konsumenta (tylko jeśli formularz jest wysyłany w wersji papierowej): _____________

Data: ________________……………………………………

Podpis konsumenta