Regulamin Programu Afiliacyjnego CAMPUSAI

REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO (AFILIACYJNEGO) CAMPUSAI


§1. OGÓLNE WARUNKI

 1. Ponieważ CampusAI jest zainteresowany rozpropagowaniem Serwisu i Platformy, oferuje tym samym możliwość uczestnictwa w programie afiliacyjnym. Regulamin określa warunki dokonywania przez partnerów poleceń Serwisu, Platformy i Produktów dostarczanych przez CampusAI Zaproszonym Użytkownikom w zamian za wynagrodzenie. CampusAI pełni rolę organizatora programu afiliacyjnego.
 2. W zakresie nieuregulowanym stosuje się postanowienia Regulaminu Platformy i Regulaminów Dodatkowych.
 3. Pojęcia użyte w Regulaminie mają znaczenie nadane im w Regulaminie Platformy lub poniższe:
  1. Bizky – Bizky PL 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Ks. J. Poniatowskiego 1, 03 – 901 Warszawa, Polska, NIP: 1133103662, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS: 0001047924, wysokość kapitału zakładowego: 5.000,00 zł, spółka współpracująca z CampusAI przy organizowaniu Programu dla Partnerów Prywatnych w zakresie dokonywania rozliczeń Opłat Prowizyjnych na rzecz Partnerów Prywatnych zgodnie z Regulaminem;
  2. CampusAI – CAMPUSAI P.S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chmielnej 73, 00-801 Warszawa, Polska, NIP: 5273051714, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, pod numerem KRS: 0001030100, pełniąca rolę organizatora Programu;
  3. Link Afiliacyjny – link afiliacyjny wraz z zaszyfrowanym unikalnym ID, pozwalający na zliczanie kliknięć i przekierowań na Platformę, weryfikacji źródeł pochodzenia wejść do Serwisu i Platformy, zliczanie rejestracji i Zrealizowanych Zakupów, wygenerowanych po przekierowaniu oraz Opłat Prowizyjnych od tych czynności;
  4. Materiały Reklamowe – wszelkiego rodzaju nośniki reklamowe lub innego rodzaju narzędzia przedstawiające lub służące przedstawianiu informacji o Serwisie, Platformie i Produktach, w szczególności grafiki, bannery, materiały wideo, poradniki itp.;
  5. Media Afiliacyjne – wszelkie media reklamowe, w tym np. strony internetowe, aplikacje i newslettery Partnera lub media użytkowane przez Partnera;
  6. Opłata Prowizyjna – wynagrodzenie Partnera z tytułu uczestnictwa w Programie, określone jako dany procent od wartości opłaconego w całości Zrealizowanego Zakupu; sposób wyliczenia wysokości Opłaty Prowizyjnej określa §4a Regulaminu;
  7. Partner – Partner Prywatny lub Partner Biznesowy;
  8. Partner Prywatny – pełnoletnia osoba fizyczna, która przystępuje do Programu, a realizowane przez nią czynności nie będą wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
  9. Partner Biznesowy – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która przystępuje do Programu, a realizowane przez nią czynności będą wykonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej;
  10. Program – program afiliacyjny CampusAI, którego zasady zostały określone w Regulaminie;
  11. Regulamin – niniejszy regulamin;
  12. Regulamin Platformy – regulamin korzystania z Serwisu i Platformy dostępny tutaj;
  13. Strony/Strona – CampusAI i Partner łącznie, lub w zależności od kontekstu, CampusAI albo Partner;
  14. Treści Zabronione – wszelkie treści lub terminy, które w szczególności:
   1. dotyczą działalności niezgodnej z prawem (nielegalnych używek, phishingu, terroryzmu, działalności przestępczej, przemocy, zniesławiania, znieważania, piramid finansowych lub tzw. „łańcuszków”) lub ją promują;
   2. dotyczą tytoniu, hazardu, broni lub je promują;
   3. są związane z materiałami pornograficznymi lub powszechnie uznanymi za nieprzyzwoite;
   4. stanowią przejaw dyskryminacji lub „mowy nienawiści” wymierzonej w jednostki lub grupy osób ze względu na ich rasę, płeć, wyznanie, narodowość, przynależność religijną, orientację seksualną, język itp.;
  15. Zaproszony Użytkownik – Użytkownik, który dokonał rejestracji w ramach Platformy i dokonał Zakupu Produktów za pośrednictwem Linku Afiliacyjnego Partnera;
  16. Zrealizowany Zakup – zakup Produktu przez Zaproszonego Użytkownika zgodnie z Regulaminem Platformy, do którego doszło za pośrednictwem Linków Afiliacyjnych umieszczonych w Mediach Afiliacyjnych, pod warunkiem, że Zaproszony Użytkownik:
   1. poda wszystkie informacje wymagane do dokonania Zrealizowanego Zakupu w terminie wskazanym przez CampusAI; oraz
   2. nie zostanie w późniejszym terminie zidentyfikowany przez CampusAI jako podmiot fałszywy, niewłaściwy lub niekwalifikujący się do korzystania z Platformy/Produktu lub powielony.

§2. PROGRAM I OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. Warunkiem uczestnictwa w Programie jest posiadanie Konta oraz akceptacja Regulaminu, a dodatkowo w przypadku (1) Partnera Prywatnego posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych lub (2) Partnera Biznesowego statusu przedsiębiorcy. Warunki założenia Konta określa Regulamin Platformy.
 2. Partner będzie na bieżąco informował CampusAI o wszelkich informacjach mających związek z realizacją Programu, w tym zwłaszcza o danych koniecznych dla wypłaty Opłat Prowizyjnych, a w przypadku Partnera Biznesowego również o wykreśleniu go z właściwego rejestru jako czynnego podatnika VAT, w nieprzekraczalnym terminie 3 dni roboczych od zmiany tych danych.
 3. Partner potwierdza, że zamieszczenie Linków Afiliacyjnych w ramach Mediów Afiliacyjnych nie narusza praw osób trzecich.
 4. CampusAI zastrzega sobie prawo do okresowej weryfikacji wszelkich dostarczonych przez Partnera danych.
 5. CampusAI przysługuje wyłączne prawo kwalifikacji Partnerów do udziału w Programie według własnego uznania. Proces weryfikacji może obejmować między innymi: sprawdzenie zgodności Mediów Afiliacyjnych z wymaganiami Regulaminu (w szczególności weryfikacja, czy w Mediach Afiliacyjnych nie są publikowane Treści Zabronione), weryfikacji wykorzystywanych Materiałów Reklamowych oraz zgodności działań Partnera z Regulaminem i przepisami prawa.
 6. Bez uprzedniej pisemnej zgody CampusAI, Partnerowi nie wolno zmieniać Linków Afiliacyjnych.
 7. Na zasadach i w sposób określony w Regulaminie, Partner samodzielnie podejmuje decyzje, kiedy i w jaki sposób będzie przekazywał Linki Afiliacyjne oraz czy i z jakich Materiałów Reklamowych będzie korzystał.
 8. Media Afiliacyjne nie będą zawierać Treści Zabronionych oraz:
  1. jakichkolwiek informacji, które stanowią naruszenie obowiązującego prawa lub zachęcają do jego naruszenia;
  2. fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji lub zachęt;
  3. wirusów, złośliwego oprogramowania, programów szpiegowskich, tzw. koni trojańskich, narzędzi phishingowych lub innych złośliwych kodów, które mogłyby naruszać lub obchodzić zabezpieczenia Platformy;
  4. informacji promujących towary fałszywe lub podobione lub niezgodną z prawem działalność gospodarczą (w tym aplikacje lub oprogramowanie obejmujące ukryte opłaty);
  5. jakichkolwiek materiałów, które naruszają jakiekolwiek prawa osób trzecich;
  6. materiałów, które mogą być szkodliwe, stanowić nadużycie, mieć charakter obraźliwy, zniesławiający, dyskryminujący lub zawierać groźby.

§3. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UDZIAŁU W PROGRAMIE

 1. Link Afiliacyjny ważny jest przez czas nieokreślony.
 2. W przypadku gdy Zaproszony Użytkownik skorzysta z Linku Afiliacyjnego, zostanie przeniesiony na Platformę, co spowoduje oznaczenie Zaproszonego Użytkownika identyfikatorem Partnera i zapisaniem tej informacji w pliku cookie na Urządzeniu Końcowym. Przypisanie będzie skuteczne do czasu:
  1. wygaśnięcia ważności pliku cookie (90 dni od kliknięcia przez Zaproszonego Użytkownika);
  2. usunięcia pliku cookie przez Zaproszonego Użytkownika;
  3. zastąpienia pliku cookie przez plik cookie innego Partnera.
 3. CampusAI nie odpowiada za brak naliczenia Opłaty Prowizyjnej od Zrealizowanych Zakupów w przypadku, gdy Urządzenie Końcowe Zaproszonego Użytkownika korzysta z form technicznego przeciwdziałania zapisywaniu informacji w plikach cookies lub z innych przyczyn technicznych nie będzie możliwe naliczenie Opłaty Prowizyjnej.
 4. CampusAI ma prawo zawiesić Partnerowi Konto w przypadku naruszenia przez niego postanowień Regulaminu lub w sytuacji gdy konieczne jest wyjaśnienie wątpliwości dotyczących działania Partnera. Zawieszenie Konta oznacza czasowe ograniczenie funkcjonalności Konta Partnera, do czasu rozstrzygnięcia wątpliwości. Zawieszenie obejmuje:
  1. blokadę możliwości zlecenia wypłaty Opłaty Prowizyjnej z tytułu Programu;
  2. blokadę naliczania nowych Opłat Prowizyjnych.
 5. CampusAI ma prawo zablokować Partnerowi możliwość ponownego przystąpienia do Programu w sytuacji, gdy uprzednio Konto Partnera zostało zawieszone lub Partner pozbawiony został praw do uczestnictwa w Programie.
 6. W przypadku stwierdzenia rozbieżności w ramach wyliczenia Opłaty Prowizyjnej, Partnerowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie Platformy.

§4a. OPŁATA PROWIZYJNA

 1. W zależności od przedmiotu i wartości w pełni opłaconego Zrealizowanego Zakupu, wysokość Opłaty Prowizyjnej wynosi:
  1. w przypadku zakupu pakietu podstawowego lub pakietu LifeTime – 25% wartości brutto Zrealizowanego Zakupu;
  2. w przypadku zakupu Produktów związanych z edukacją lub e-learningiem – 25% wartości brutto Zrealizowanego Zakupu;
  3. w przypadku zakupu Produktów innych niż wskazane w pkt. 1.2. powyżej – do 25% wartości brutto Zrealizowanego Zakupu w zależności od zakupionego Produktu. Dokładna wysokość Opłaty Prowizyjnej należnej Partnerowi jest widoczna w ramach Sklepu, Konta lub w innym miejscu wskazanym przez CampusAI.
 2. W ramach Konta, Partner otrzymuje następujące informacje dot. Opłat Prowizyjnych:
  1. w zakładce „rejestracja” – widoczne są opłaty należne od Zaproszonych Użytkowników;
  2. w zakładce „aktywacja” – widoczne są opłaty zapłacone przez Zaproszonych Użytkowników;
  3. w zakładce „wypłaty” – widoczna jest należna do wypłaty kwota Opłat Prowizyjnych przy czym pozycje w tej zakładce pojawiają się w terminie 30 dni od dnia opłacenia Zrealizowanego Zakupu.
 3. Zaproszony Użytkownik, który skorzysta z Linku Afiliacyjnego danego Partnera jako pierwszy, jest uznawany za Zaproszonego Użytkownika danego Partnera (nawet jeśli przy dokonywaniu kolejnych zakupów w ramach Platformy skorzysta następnie z Linku Afiliacyjnego innego Partnera).
 4. Kwota należnych Partnerowi Opłat Prowizyjnych może być zaliczona na poczet opłat za dostęp do Platformy lub za zakup Produktów.
 5. CampusAI potrąci z kwoty Opłat Prowizyjnych, jeżeli transakcje dot. Zrealizowanych Zakupów:
  1. nie spełniają wymogów pozwalających na uznanie ich za Zrealizowany Zakup;
  2. stanowią transakcje fałszywe, wykryte w procesie weryfikacji fałszywych zamówień;
  3. zostały dokonane za pośrednictwem Linków Afiliacyjnych umieszczonych w Mediach Afiliacyjnych zawierających Treści Zabronione.

§4b. WARUNKI PŁATNOŚCI NA RZECZ PARTNERA BIZNESOWEGO

 1. Opłata Prowizyjna została wyrażona jako kwota brutto i w przypadku Partnera Biznesowego zawiera w sobie podatek VAT w wymaganej wysokości. Z tytułu należnej Opłaty Prowizyjnej, Partner Biznesowy wystawi CampusAI stosowną fakturę VAT i prześle ją w formie elektronicznej na adres: info@campusai.pl. Faktura zostanie wystawiona tytułem: usługa marketingowa/usługa afiliacyjna.
 2. Warunkiem wypłaty Opłat Prowizyjnych na rzecz Partnera Biznesowego jest:
  1. dostarczenie przez Partnera Biznesowego faktury VAT;
  2. osiągnięcie przez Opłatę Prowizyjną kwoty minimalnej wskazanej w ramach Konta;
  3. wydanie przez Partnera Biznesowego dyspozycji wypłaty Opłat Prowizyjnych przez aktywację przycisku „wypłać”.
 3. Każda ze Stron odpowiada za zapłatę należności podatkowych i wszelkich składek lub opłat wynikających z udziału w Programie. Partnerzy Biznesowi z siedzibą poza Rzeczpospolitą Polską, zobowiązują się do przedłożenia na żądanie CampusAI wszelkich wymaganych dokumentów niezbędnych do dokonania wypłaty Opłat Prowizyjnych, a w szczególności certyfikatów rezydencji podatkowej, pod rygorem wstrzymania wypłat i wykluczenia z uczestnictwa w Programie.
 4. CampusAI będzie dokonywać płatności Opłat Prowizyjnych na rzecz Partnera Biznesowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.
 5. Partner Biznesowy zobowiązuje się, że przez cały okres uczestnictwa w Programie, rachunek bankowy wskazany przez niego na fakturach VAT, będzie zgłoszony i uwzględniony w wykazie podatników VAT prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (tzw. „biała lista”). Jeżeli okaże się, że rachunek bankowy wskazany przez Partnera Biznesowego nie figuruje na „białej liście” (w rozumieniu odnośnych przepisów) CampusAI będzie miał prawo wstrzymać płatność Opłat Prowizyjnych do momentu wskazania przez Partnera Biznesowego rachunku bankowego zgłoszonego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§4c. WARUNKI PŁATNOŚCI NA RZECZ PARTNERA PRYWATNEGO

 1. Warunkiem wypłaty Opłat Prowizyjnych na rzecz Partnera Prywatnego jest:
  1. osiągnięcie przez Opłatę Prowizyjną kwoty minimalnej wskazanej w ramach Konta;
  2. zdefiniowanie danych Partnera Prywatnego koniecznych do wypłaty poprzez podanie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu korespondencyjnego, numeru rachunku bankowego, numeru PESEL oraz danych właściwego dla Partnera Prywatnego urzędu skarbowego;
  3. wydanie dyspozycji wypłaty Opłat Prowizyjnych przez aktywację przycisku „wypłać”.
 2. Bizky będzie dokonywać płatności Opłat Prowizyjnych na rzecz Partnera Prywatnego w terminie do 10 dni od daty spełnienia warunków opisanych w § 4c ust. 1 powyżej w formie przelewu na wskazany przez Partnera Prywatnego rachunek bankowy. Jednorazowa wartość wypłacanej Opłaty Prowizyjnej na rzecz Partnera Prywatnego nie może być niższa niż 2 000 zł.
 3. Partner Prywatny zobowiązany jest do podania danych, o których mowa w § 4c ust. 1.2 powyżej w celu weryfikacji przez CampusAI obowiązków publiczno-prawnych związanych z wypłatą Opłat Prowizyjnych na rzecz Partnera Prywatnego i ewentualnie dopełnienia ww. obowiązków związanych z rozliczeniem należności publiczno-prawnych oraz dopełnienia obowiązków informacyjnych wobec Partnera Prywatnego i właściwego urzędu skarbowego.
 4. CampusAI i Bizky nie ponoszą odpowiedzialności za niewywiązywanie się bądź niewłaściwe wywiązywanie się przez Partnera Prywatnego z ciążących na nim obowiązków przewidzianych przepisami prawa podatkowego.
 5. W przypadku wystąpienia obowiązku sporządzenia przez CampusAI informacji podatkowych dla Partnera Prywatnego, po zakończeniu każdego roku kalendarzowego, w terminach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa, Partner Prywatny otrzyma informacje podatkowe, na adres e-mail Partnera Prywatnego podany w jego Koncie, na co Partner Prywatny niniejszym wyraża zgodę.
 6. Bizky dokonuje płatności na rzecz Partnera Prywatnego na podstawie wiążącej go z CampusAI umowy współpracy. Partner Prywatny nie łączy z Bizky żaden stosunek prawny, w szczególności umowa o pracę, umowa o dzieło ani umowa zlecenia.

§5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ PARTNERA

 1. Partner nie jest upoważniony do zaciągania jakichkolwiek zobowiązań w imieniu CampusAI. CampusAI może zażądać usunięcia jakichkolwiek treści, materiałów itp., zamieszczanych lub wyświetlanych przez Partnera w ramach Mediów Afiliacyjnych, a Partner ma obowiązek spełnić takie żądanie CampusAI niezwłocznie.
 2. Partner zobowiązuje się, aby Media Afiliacyjne oraz zamieszczane Linków Afiliacyjnych odbywało się zgodnie z prawem polskim, a także z Regulaminem Platformy, Polityką Prywatności i innymi wymogami przekazanymi Partnerowi przez CampusAI w dowolnej formie.
 3. Partner zobowiązuje się powstrzymywać od:
  1. wykorzystywania robotów lub innych narzędzi do automatycznych zapytań oraz wyszukiwań generowanych komputerowo;
  2. korzystania z usług optymalizacji wyszukiwarek w celu generowania lub ukrywania wyświetleń, zapytań, kliknięć czy konwersji;
  3. kierowania na Platformę lub wykorzystywania reklamowego ruchu internetowego generowanego przez jakiekolwiek słowa kluczowe SEM lub inne, z użyciem marki CampusAI lub marek własnych (tzn. w oparciu o nazwę „CampusAI” lub podobne słowa, które mogą wprowadzać w błąd), bez uprzedniej zgody CampusAI;
  4. wykorzystywania jakichkolwiek zautomatyzowanych narzędzi lub form tzw. skrobania danych (scraping), bądź innych metod pozyskiwania danych w celu uzyskania dostępu, wysyłania zapytań, zbierania lub wykorzystywania własności intelektualnej CampusAI, w tym jej logotypu, kluczowych elementów identyfikacji wizualnej, materiałów kreatywnych, Informacji Poufnych z Platformy i innych;
  5. zamieszczania Linków Afiliacyjnych w Mediach Afiliacyjnych, które zawierają Treści Zabronione lub na stronach o charakterze streamingowym, loteriach lub losowaniach;
  6. stosowania Linków Afiliacyjnych lub reklamowania Mediów Afiliacyjnych poprzez jakiekolwiek kanały spamu;
  7. przekazywania narzędzi do generowania ruchu innym osobom;

§6. OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Wyrażamy zgodę na korzystanie przez Partnera z Materiałów Reklamowych. Tym samym udzielamy Partnerowi niewyłącznej licencji (upoważnienia), bez ograniczeń terytorialnych, na korzystanie z Materiałów Reklamowych, w następujący sposób (i) utrwalanie, zwielokrotnianie, wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy lub części przekazanych Materiałów Reklamowych, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; (ii) publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, wprowadzanie i udostępnianie Materiałów Reklamowych w sieci Internet lub Intranet.
 2. Partnerowi nie przysługuje prawo modyfikacji, zmian, tłumaczenia itp. Materiałów Reklamowych.

§7. WYPOWIEDZENIE

 1. Każda ze Stron może z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, poinformować drugą Stronę o rezygnacji z udziału w Programie, za pośrednictwem korespondencji e-mail.
 2. CampusAI przysługuje prawo do rozwiązania współpracy z Partnerem (wykluczenia go z Programu) ze skutkiem natychmiastowym (bez zachowania okresu wypowiedzenia) w przypadku, gdy Partner:
  1. wykorzystuje Materiały Marketingowe w sposób niezgodny z Regulaminem;
  2. działa na szkodę CampusAI lub Platformy lub zaniechał działania, do którego był zobowiązany na podstawie Regulaminu;
  3. narusza wymagania dotyczące Mediów Afiliacyjnych;
  4. wprowadza w błąd Zainteresowanych Użytkowników;
  5. w inny sposób narusza warunki Regulaminu.
 3. Z chwilą rozwiązania współpracy z dowolnej przyczyny, Partner niezwłocznie zaprzestanie jakiegokolwiek wykorzystywania Linków Afiliacyjnych, a także przedstawiania się jako Partner współpracujący z CampusAI.

§8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Partner zobowiązuje się zwolnić z odpowiedzialności CampusAI z wszelkich roszczeń, powodów, strat, odszkodowań, należności, kosztów i wydatków, w tym kosztów obsługi prawnej i innych kosztów prawnych, wynikających pośrednio lub bezpośrednio, lub związanych z:
  1. wszelkimi naruszeniami postanowień Regulaminu przez Partnera;
  2. niewykonaniem przez Partnera obowiązków wynikających z Regulaminu;
  3. wszelkimi naruszeniami praw stron trzecich w związku z Mediami Afiliacyjnymi.
 2. W przypadku zaistnienia zdarzenia, w trakcie lub w związku z wykonywaniem przez Partnera zobowiązań określonych w Umowie, w wyniku którego nastąpi szkoda majątkowa lub szkoda na osobie, wówczas Partner zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód i poniesienia kosztów związanych z usunięciem skutków zaistniałej szkody. Jeśli jakakolwiek osoba wystąpi z roszczeniami przeciwko CampusAI, w takiej sytuacji Partner jest zobowiązany wstąpić do każdego postępowania z udziałem CampusAI, a w razie zasądzenia od CampusAI jakichkolwiek kwot, zwolnić CampusAI z obowiązku ich zapłaty.
 3. CampusAI nie ponosi wobec Partnera odpowiedzialności za utracone korzyści.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień obowiązującego prawa, łączna odpowiedzialność CampusAI wynikająca z Regulaminu nie może przekroczyć całkowitej kwoty wypłaconej lub należnej Partnerowi od CampusAI z tytułu Opłat Prowizyjnych za okres 6 miesięcy poprzedzających wystąpienie szkody (ograniczenie nie dot. zobowiązania CampusAI do zapłaty Opłat Prowizyjnych).

§9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

 1. Partnerowi nie wolno dokonywać cesji ani innego przeniesienia jego praw lub obowiązków wynikających z uczestnictwa w Programie.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2024.